Trafikverket börjar ställa krav på hastighetsefterlevnad i upphandlingar

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken. Från och med tisdag den 15 mars skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Det går för fort på våra vägar och alltför många dör i trafiken. Transportköpare har både ett ansvar och en möjlighet att bidra till en lugnare trafikrytm med färre hastighetsöverträdelser genom sina upphandlingar. En av de största transportköparna i Sverige är Trafikverket, som nu går före i arbetet med att ställa krav på hastighetsefterlevnad i sina upphandlingar.

– Trafikverket handlar upp entreprenader för cirka 37 miljarder kronor varje år. Det gör oss till en stor aktör som kan påverka utvecklingen. Därför inför vi krav på hastighetsefterlevnad i de transporter som utförs inom våra upphandlade entreprenader. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton vilket motsvarar 2 procent per år, säger Anna Tunmarker, ansvarig för Trafikverkets arbete med hållbara hastigheter. 

I oktober 2021 beslutade Trafikverket om en färdplan för ett stegvis införande av krav på redovisning av hastighetsefterlevnad i entreprenader. 

Den 15 mars tas det första steget i färdplanen

Första steget i färdplanen innebär krav på att Trafikverkets entreprenörer ska ha metoder, rutiner eller system för att säkerställa hastighetsefterlevnad för transporter i entreprenaden. Med hjälp av instegskravet går det att skapa en medvetenhet och etablera en dialog om hur det går att arbeta med hastighetsefterlevnad i entreprenader, samt att förbereda Trafikverkets entreprenörer på att kravet kommer att skärpas över tid. Det redovisade kravet i färdplanens sista steg innebär att fordonen behöver ha en teknisk lösning som registrerar hastighetsdata under färd.

Under 2022 startar Trafikverket två pilotprojekt

Färdplanen innefattar även två pilotprojekt som ska bidra med erfarenheter och kunskap om hur man i praktiken kan jobba med det redovisade kravet, visa vilken typ av teknik som kan användas, rättsläget för kravet, hur uppföljning kan ske, hur resultat hanteras och hur kostnader påverkas. Pilotprojekten är viktiga för att Trafikverket ska få erfarenheter som ska stödja implementeringen av nästa kravnivå.

Färdplanen innebär slutligen att Trafikverket 2023 inför krav på redovisning av hastighetsefterlevnad på en aggregerad nivå för transporter i samtiga entreprenader som upphandlas.