Målinriktat arbete mot Nollvisionen ger fortsatta goda resultat

Under 2021 omkom preliminärt 192 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 12 färre än 2020 då 204 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

I april redovisas slutliga siffor. Trafikverket, Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) gör en djupare analys av utfallet. Resultatet av analysen förväntas bli klar senast maj månad.

– Det vi kan konstatera redan nu är att det framförallt är omkomna i personbil och i singelolyckor som minskat. Även bland fotgängare ser vi en minskning av olyckor.  Hastighetsefterlevnaden  är fortfarande låg, även om medelhastigheten haft en positiv utveckling och minskat sedan år 2018, säger Trafikverkets måldirektör Maria Krafft.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska.

Exempel på viktiga förutsättningar för att minska antalet döda och skadade i trafiken är bättre efterlevnad av hastighetsgränser, nykterhet och i trafiken (alkohol och narkotika) samt att fortsätta ta tillvara på ny teknik. Uppkopplade fordon, sensorer som läser av vägmiljön och fordon som automatiskt bromsar för oskyddade trafikanter kan exempelvis rädda många liv både i tätort och på landsvägar. Infrastrukturen behöver också fortsätta anpassas till den nya tekniken.

– En långsiktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet är att bygga mötesseparerade vägar som förhindrar frontalkollisioner. Vi behöver också fortsätta göra det som har snabbare effekt på trafiksäkerheten, exempelvis sätta upp trafiksäkerhetskameror och anpassa hastighetsgränser utifrån vägarnas utformning, berättar Maria Krafft.

I Trafikverkets förslag till Nationell plan för år 2022-2033 finns flera åtgärder för trafiksäkerhet på de statliga vägarna. I första hand handlar det om mittseparering och nya trafiksäkra vägsträckningar. I de regionala planerna finns möjlighet för samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder på regionala vägar. Ett annat fokusområde är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister.

Nollvisionen fyller 25 år och är lika aktuell nu som då.

Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det ger resultat. När Nollvisionen antogs år 1997 var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år. Nu är det första gången som antalet omkomna är färre än 200. Trots att vägtrafiken har ökat under samma period. Bland framgångsfaktorerna märks tydligt att utvecklingen av säkrare vägar, fordon och miljöer för fotgängare har gett effekt. Nästa etappmål på väg mot Nollvisionen är max 133 omkomna i vägtrafiken år 2030.